Fill out my online form.
var q1feopb41344w0p; (function(d, t) { var s = d.createElement(t), options = { 'userName':'sortimo', 'formHash':'q1feopb41344w0p', 'autoResize':true, 'height':'440', 'async':true, 'host':'wufoo.com', 'header':'show', 'ssl':true }; s.src = ('https:' == d.location.protocol ?'https://':'http://') + 'secure.wufoo.com/scripts/embed/form.js'; s.onload = s.onreadystatechange = function() { var rs = this.readyState; if (rs) if (rs != 'complete') if (rs != 'loaded') return; try { q1feopb41344w0p = new WufooForm(); q1feopb41344w0p.initialize(options); q1feopb41344w0p.display(); } catch (e) { } }; var scr = d.getElementsByTagName(t)[0], par = scr.parentNode; par.insertBefore(s, scr); })(document, 'script');

Deelname- en gebruiksvoorwaarden

Beste lezers en lezeressen,

Wij vinden het fijn om u op onze mySortimo Blog te mogen begroeten! Hier vindt u waardevolle artikels over de productwereld van Sortimo, nuttige tips en trucs en ook betrouwbare producttests van onze fans en klanten.

Om ervoor te zorgen dat we op deze blog respectvol met elkaar omgaan en op een vriendelijke manier communiceren, vindt u hier onze communicatierichtlijnen en tips voor een geslaagde en vruchtbare dialoog en gedachtewisseling.

Bereikbaarheid van de redactie:

Ook wij moeten er soms even tussenuit! 🙂 Daarom kunt u onze blog-redactie bereiken van maandag tot donderdag van 8.30 tot 17.00 uur en op vrijdag van 8.30 tot 16.00 uur.

Deelname- en gebruiksvoorwaarden voor de mySortimo blog

Inleiding

Sortimo Nederland B.V. (hierna “Sortimo”) stelt op www.mySortimo.nl/blog een blog beschikbaar voor het delen van interessante, aanvullende informatie over Sortimo-producten, actuele achtergronden, podcasts, video’s en nog veel meer.

Wij nodigen u van harte uit om als gebruiker/lezer (in het volgende samenvattend aangeduid als “gebruikers”) deel te nemen aan deze blog. U heeft de mogelijkheid om via de reactiefunctie in contact te treden met andere gebruikers. Daarvoor gelden echter een aantal regels die wij onderstaand zullen toelichten. Omdat de bijdragen/reacties voor alle gebruikers zichtbaar zijn, moet Sortimo voor alle content die u via de mySortimo-blog beschikbaar stelt een gebruiksrecht verlenen.

Ons verzoek heeft uiteraard alleen betrekking op de rechten die voor het publiceren van de bijdragen dan wel het delen daarvan met andere gebruikers zijn vereist.

§ 1 Strekking van de gebruiksvoorwaarden

(1) De volgende gebruiksvoorwaarden gelden voor de toegang tot en het gebruik van de mySortimo-blog en voor alle bijdragen die in of via de mySortimo-blog en/of bijbehorende subpagina´s worden gepubliceerd. Ze zijn van toepassing op alle informatie, teksten, afbeeldingen, foto´s (fotografische werken en fotografieën) en video´s of overige content van welke aard dan ook die u in het kader van het gebruik van de mySortimo-blog nu en/of in de toekomst uploadt, downloadt of die in verband met het aanbod wordt weergegeven en/of gebruikt (in het volgende samenvattend aangeduid als “content”).

(2) Het gebruik van de mySortimo-blog is kosteloos. Om gebruik te kunnen maken van de blog, moet u deze deelname- en gebruiksvoorwaarden accepteren en in acht nemen. Door de blog te openen of content te publiceren of akkoord te gaan met de strekking van de volgende bepalingen stemt u in.

§ 2 Onderwerp van de deelname- en gebruiksvoorwaarden

(1) Sortimo stelt de mySortimo-blog beschikbaar die gebruikers in staat stelt met elkaar in contact te treden en te communiceren. Gebruikers hebben toegang tot de via de blog beschikbare content en kunnen gebruikmaken van alle overige diensten die via het mySortimo-blog-platform al dan niet gratis en in het kader van hun beschikbaarheid worden aangeboden. Aanvullende informatie over deze diensten is te vinden in de beschrijving van de diensten in § 6.

(2) In deze deelname- en gebruiksvoorwaarden is het beschikbaar stellen van diensten door Sortimo en het gebruik van deze diensten door u als gebruiker geregeld.

(3) Informatie over Sortimo vindt u hier.

§ 3 Wijziging van de deelname- en gebruiksvoorwaarden

(1) Sortimo behoudt zich het recht voor deze deelname- en gebruiksvoorwaarden op ieder gewenst moment bij te werken of te wijzigen. Sortimo stelt de gebruikers tijdig en op gepaste wijze (bijv. via push-berichten, banners op het scherm enz.) op de hoogte van dergelijke wijzigingen.

(2) Op het gebruik van de mySortimo-blog is altijd de op dat moment geldende versie van de deelname- en gebruiksvoorwaarden van toepassing.

(3) Een gebruiker die de mySortimo-blog blijft gebruiken nadat wijzigingen van kracht geworden zijn, verklaart zich daarmee akkoord met de gewijzigde deelname- en gebruiksvoorwaarden.

§ 4 Richtlijnen voor reacties

(1) Om ervoor te zorgen dat onze blog een prettige omgeving is en de uitwisseling via de mySortimo-blog voor iedereen leuk blijft en in het bijzonder voor alle gebruikers een meerwaarde biedt, zijn bepaalde omgangsvormen en regels van toepassing die in het volgende worden toegelicht.

(2) De wijze waarop wij willen discussiëren:

Sortimo wil gebruikers in staat stellen zich op basis van betrouwbare informatie een eigen oordeel te vormen over producten en diensten van Sortimo. Wij zijn dan ook voorstander van een levendige en constructieve dialoog tussen gebruikers onderling en met ons. Wij hechten veel waarde aan uw feedback met betrekking tot onze aanbiedingen. Ga via onze blog net zo met elkaar in gesprek als op onze platforms bij Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn en YouTube.

Bij ons mogen en moeten pittige discussies worden gevoerd, maar juist daarom is het ook belangrijk dat de meningen van anderen worden gerespecteerd.

(3) Let daarom bij het formuleren van reacties op het volgende:

a. Om ervoor te zorgen dat de bijdragen voor alle gebruikers begrijpelijk zijn, wordt uitsluitend in het  Nederlands gecommuniceerd.

b. Uw reactie is constructief en heeft betrekking op de betreffende bijdrage.

c. Blijf altijd beleefd. Sla een toon aan die u ook bij een persoonlijk gesprek zou aanslaan – en die overeenkomt met de manier waarop u zelf zou willen worden aangesproken.

d. Onthoud u van provocaties op het persoonlijke vlak en laat uzelf niet provoceren.

e. Zorg ervoor dat u beschikt over de nodige rechten voor het verspreiden van door u gepubliceerde content. Citaten moeten als zodanig herkenbaar zijn.

§ 5 Netiquette

(1) Onze blogredactie controleert alle reacties ten aanzien van de hier vermelde omgangsvormen en -regels. Sortimo houdt zich het recht voor, reacties op onze blog zonder voorafgaande kennisgeving te bewerken, niet te publiceren dan wel te verwijderen als ze in strijd zijn met onze principes. Sortimo zal daarbij echter rekening houden met de gerechtvaardigde belangen van de gebruikers en het minst ingrijpende middel kiezen om inbreuk op de in deze deelname- en gebruiksvoorwaarden vastgelegde principes te voorkomen.

(2) Hiervoor geldt het volgende:

a. Op onze blog is geen ruimte voor discriminatie en diffamatie van personen en groepen van personen, in het bijzonder niet op basis van religie, afkomst, nationaliteit, lichamelijke conditie, seksuele identiteit, leeftijd of geslacht. Uitingen met een dergelijke strekking vallen naar onze opvattingen niet onder vrijheid van meningsuiting. Wij behouden ons het recht voor om de verantwoordelijke persoon blijvend de toegang tot onze website te ontzeggen.

b. Reacties die lasterlijk, beledigend, pornografisch of op andere wijze ongeoorloofd of zelfs strafbaar zijn of nationaalsocialistische terminologie bevatten, worden niet geautoriseerd of zelfs gewist.

c. Reacties die reclameboodschappen of commerciële content over andere merken bevatten, worden door ons verwijderd of niet gepubliceerd. U mag in het kader van het onderwerp verwijzen naar bijdragen in uw eigen blogs of op uw websites. Maar ook deze links worden door ons verwijderd of niet gepubliceerd als ze in strijd zijn met deze regels.

d. Uw privacy is voor ons heel belangrijk. Reacties die persoonlijke gegevens van uzelf of derden bevatten, met inbegrip van maar niet beperkt tot adressen en telefoonnummers, worden door ons niet gepubliceerd. Als u onder een echte naam reactie wilt plaatsen, dan mag dat alleen uw eigen naam zijn.

e. Reacties die achteraf vals of onjuist blijken te zijn worden door ons verwijderd.

(3) Sortimo behoudt zich het recht voor om gebruikers die herhaaldelijk dan wel zware overtredingen van de regels begaan tijdelijk of permanent uit te sluiten van onze blog.

(4) U kunt publicatie van uw reactie niet claimen. Evenmin kunt u aanspraak maken op een motiveren als uw reactie niet wordt gepubliceerd, vooral niet als dit berust op een overtreding van de regels.

§ 6 Dienstenaanbod en beschikbaarheid van diensten

(1) Sortimo stelt via de blog verschillende informatiediensten voor tijdelijk gebruik ter beschikking. Deze diensten kunnen bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van gegevens, artikelen, beeld- en geluidsdocumenten, informatie en andere content (in het volgende samenvattend aangeduid met content) omvatten en daarnaast bestaat de mogelijkheid met andere gebruikers in contact te komen door het plaatsen van reacties.

De inhoud en de omvang van de diensten worden door de op dat moment via de blog beschikbare functionaliteiten bepaald. De blog biedt toegang tot kosteloze diensten.

(2) De via de blog beschikbaar gestelde diensten kunnen ook diensten van derden omvatten, waarbij Sortimo uitsluitend toegang verschaft. Op het gebruik van dergelijke diensten – die als diensten van derden kenbaar zijn gemaakt – kunnen van deze deelname- en gebruiksvoorwaarden afwijkende of aanvullende regels van toepassing zijn waarnaar Sortimo zal verwijzen.

(3) Voor het overige kunt u alleen in het kader van de technische en operationele mogelijkheden bij Sortimo aanspraak maken op het gebruik van de via de blog aangeboden diensten. Sortimo levert alle inspanningen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat de diensten permanent beschikbaar zijn. Het is echter mogelijk dat door technische storingen (bijvoorbeeld onderbreking van de stroomvoorziening, hardware- en softwarestoringen, technische problemen met de dataverbindingen) tijdelijke beperkingen of onderbrekingen van de beschikbaarheid optreden.

§ 7 Wijzigingen van diensten

Sortimo heeft altijd het recht de diensten die kosteloos worden aangeboden via de blog te wijzigen, al dan niet gratis nieuwe diensten beschikbaar te stellen of de beschikbaarheid van kosteloos aangeboden diensten op te heffen. Sortimo zal daarbij telkens rekening houden met de gerechtvaardigde belangen van de gebruikers.

§ 8 Bescherming van content, aansprakelijkheid voor de content van derden

(1) De via de blog beschikbare content wordt voornamelijk beschermd door het auteursrecht of door andere beschermende rechten en is eigendom van Sortimo, andere gebruikers of overige derden die de betreffende content beschikbaar hebben gesteld. U mag deze content alleen gebruiken in overeenstemming met deze deelname- en gebruiksvoorwaarden en binnen het voor de blog vastgelegde kader.

(2) De via de blog beschikbare content is gedeeltelijk afkomstig van Sortimo en gedeeltelijk van andere gebruikers resp. overige derden. (Content van gebruikers en overige derden wordt in het volgende samenvattend aangeduid als “content van derden”.) Sortimo controleert content van derden niet op volledigheid, juistheid en rechtmatigheid en stelt zich dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk of garant voor de volledigheid, juistheid, rechtmatigheid of actualiteit van de content van derden. Dit geldt ook ten aanzien van de kwaliteit van de content van derden en de geschiktheid ervan voor een bepaald doel en ook als het gaat om content op externe websites die via een link toegankelijk zijn.

§ 9 Omvang van het toegestane gebruik, toezicht op de gebruiksactiviteiten

(1) Uw gebruiksrecht is beperkt tot toegang tot de blog en gebruik van de via de blog beschikbare diensten binnen het kader van de bepalingen in deze deelname- en gebruiksvoorwaarden.

(2) Voor het creëren van de onder uw verantwoordelijkheid vallende technische voorwaarden die voor het gebruik van de diensten vereist zijn, bent u zelf verantwoordelijk. Sortimo is u in dit verband geen advies verschuldigd.

(3) Sortimo wijst erop dat uw gebruiksactiviteiten in de wettelijk toegestane omvang kunnen worden bewaakt. Dit houdt eventueel ook een logboekregistratie van IP-verbindingsgegevens en het verloop van gesprekken in, evenals de evaluatie in geval van een concrete verdenking op een overtreding van deze deelname- en gebruiksvoorwaarden en/of bij een concrete verdenking op een andere onrechtmatige handeling dan wel een strafbaar feit.

§ 10 Plaatsen van eigen content door gebruikers van de blog

(1) Voor zover als functionaliteit beschikbaar via de blog, mag u met inachtneming van de volgende regels content plaatsen via de blog en deze op die wijze delen met derden.

(2) Door het plaatsen van content verleent u Sortimo telkens een eenvoudig, ruimtelijk onbeperkt, kosteloos en overdraagbaar gebruiksrecht voor de betreffende content, in het bijzonder

a. het recht om de content op te servers van Sortimo op te slaan

b. en te publiceren en dan met name openbaar toegankelijk te maken via alle verspreidingskanalen die op dit moment bekend zijn of in de toekomst bekend zullen worden,

c. het recht om de content te bewerken, vermenigvuldigen en reproduceren, verwerken, aan te passen of te wijzigen als dit voor het beschikbaar stellen dan wel publiceren van de betreffende content via de blog noodzakelijk is.

Over deze rechten moeten wij beschikken om de blog en de bijbehorende content te kunnen aanbieden.

(3) U bent volledig verantwoordelijk voor de door u geplaatste content. Sortimo controleert de content niet (behalve om de in § 5 vermelde redenen) op volledigheid, juistheid, rechtmatigheid, actualiteit, kwaliteit en geschiktheid voor een bepaald doel. U verklaart en waarborgt jegens Sortimo dan ook dat u de enige rechthebbende bent ten aanzien van de content die u via de blog plaatst of op andere wijze bent gerechtigd (bijv. door effectieve toestemming van de rechthebbende) de content via de blog te plaatsen en een gebruiks- en exploitatierecht te verlenen zoals bedoeld in de vorige paragraaf (2).

§ 11 Gebruiksrecht voor via de blog beschikbare content

(1) Voor zover volgens deze deelname- en gebruiksvoorwaarden of via de blog een verdergaand gebruik niet uitdrukkelijk is toegestaan of via de blog door een daarvoor bedoelde functionaliteit (download-knop) mogelijk wordt gemaakt,

a. mag u de via de blog beschikbare content uitsluitend voor persoonlijk gebruik online oproepen en laten weergeven.

b. Het is bovendien niet toegestaan die via de blog beschikbare content in zijn geheel of gedeeltelijk te bewerken, te wijzigen, te vertalen, te tonen of te presenteren, te publiceren, te exposeren, te vermenigvuldigen of te verspreiden. Ook is het verboden om copyrightvermeldingen, logo´s en andere kenmerken of andere beschermende vermeldingen te verwijderen of te wijzigen.

(2) Tot het downloaden van content (“downloads”) of het printen van content bent u alleen bevoegd als de blog een functionaliteit voor het downloaden dan wel printen beschikbaar stelt.

Voor de door u volgens de voorschriften gedownloade dan wel geprinte content wordt u telkens een onbeperkt en niet-exclusief recht tot gebruik voor eigen, niet-commerciële doeleinden verleend. Voor het overige blijven alle rechten ten aanzien van de content bij de oorspronkelijke rechthebbende (Sortimo of de betreffende derde).

(3) Uw verplichte wettelijke rechten blijven onverminderd van kracht.

§ 12 Gegevensbescherming

(1) Één van de kwaliteitsclaims van Sortimo is een verantwoorde omgang met de persoonlijke gegevens van de deelnemers (deze gegevens worden onderstaand “persoonlijke gegevens” genoemd). De persoonlijke gegevens die voortkomen uit het gebruik van de beschikbare diensten worden door Sortimo dan ook alleen verzameld, opgeslagen en verwerkt als dit voor het leveren van de prestaties noodzakelijk en wettelijk is toegestaan of in de wet is vastgelegd. Sortimo zal uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de bepalingen van de Europese algemene verordening gegevensbescherming behandelen en niet doorgeven aan derden.

(2) Daarnaast gebruikt Sortimo uw persoonlijke gegevens alleen als u hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Door u gegeven toestemming kunt u op elk gewenst moment herroepen.

(3) Alle informatie over gegevensbescherming vindt u hier.

§ 13 Garantie en aansprakelijkheid

(1) Sortimo kan niet garanderen dat interactieve processen op de juiste manier bij de gebruiker aankomen en dat toegang tot internet te allen tijde mogelijk is. Sortimo kan niet garanderen dat het uitwisselen van gegevens met een bepaalde overdrachtssnelheid gebeurt. Sortimo is niet aansprakelijk voor storingen die het gevolg zijn van gebreken of storingen van het eindapparaat van de gebruiker of de communicatiewegen tussen de gebruiker en de server of van misbruik van de gebruikersnaam (nickname) en het e-mailadres.

(2) Sortimo sluit elke andere vorm van garantieverlening uitdrukkelijk uit, voor zover wettelijk toegestaan.

(3) De gebruiker is aansprakelijk voor alle consequenties en nadelen voor Sortimo ten gevolge van frauduleus of onwettig gebruik van de blog. De gebruiker vrijwaart Sortimo op diens eerste verzoek voor alle aanspraken of vorderingen van derden wegens inbreuk op rechten door gebruiker zelf of wegens door gebruiker gegenereerde content geldend gemaakt, met inbegrip van de kosten voor rechtsvervolging en rechtsbijstand. De gebruiker is verplicht Sortimo bij het voeren van verweer tegen dergelijke vorderingen te ondersteunen.

(4) Sortimo is niet aansprakelijk voor directe, indirecte, speciale verliezen en/of schade voor gebruiker die voortvloeien uit het gebruik van de blog en verband houden met een storing in de communicatie- of stroomleidingen, uitvallen bij GSM-exploitanten, effecten van schadelijke software, oneerlijke praktijken van derden die onrechtmatige toegang tot en/of buitenbedrijfstelling van de software en/of hardware van Sortimo willen bewerkstelligen dan wel met overmacht. Sortimo is in dergelijke gevallen niet verplicht de schade van gebruikers te vergoeden.

(5) Als de werking van de blog om technische of overige redenen die los staan van Sortimo en/of waarop Sortimo geen invloed heeft wordt beperkt, is Sortimo gerechtigd de blog volledig en/of gedeeltelijk tijdelijk en/of permanent op te heffen.

(6) Vorderingen tot schadevergoeding door gebruiker zijn uitgesloten. Dit is niet van toepassing op vorderingen tot schadevergoeding van gebruiker als gevolg van letsel aan leven, ledematen of gezondheid, evenals de aansprakelijkheid voor andere schade die het gevolg is van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim door Sortimo, zijn wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten. Ook de aansprakelijkheid voor de niet-nakoming van verplichtingen die essentieel zijn voor de juiste uitvoering en waarvan de gebruiker doorgaans mocht verwachten dat deze worden nagekomen (kardinale verplichtingen) blijft onverlet. In het geval van een licht nalatige schending van deze contractuele verplichtingen is Sortimo alleen aansprakelijk voor de contractueel typische, voorzienbare schade, tenzij het gaat om schadeclaims van de gebruiker wegens schade aan lijf en ledematen.

(7) De aansprakelijkheid voor persoonlijke schade en de aansprakelijkheid volgens de productaansprakelijkheidswet worden hierdoor niet aangetast.

(8) De blog kan links naar andere websites of het online-aanbod van derden bevatten. Gebruikers erkennen dat Sortimo verantwoordelijk noch aansprakelijk is voor de beschikbaarheid of juistheid van externe websites of voor de content, producten of diensten die op deze websites worden voorgesteld. De gebruiker draagt alleen de verantwoordelijkheid en alle risico´s bij het gebruik van deze websites.

§ 14 Salvatorische clausule

Als een bepaling van deze deelname- en gebruiksvoorwaarden ongeldig is of wordt, blijft de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen onaangetast. In plaats van de ongeldige bepaling wordt een geldige bepaling geacht te zijn overeengekomen, die de door de partijen gewenste bepaling vanuit economisch oogpunt het best benadert.

§ 15 Toepasselijk recht

Deze deelname- en gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het recht van het Koninkrijk der Nederlanden met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG).

§ 16 Jurisdictie

Voor alle geschillen die voortvloeien uit deze deelname- en gebruiksvoorwaarden is, voor zover een dergelijke jurisdictieovereenkomst is toegestaan, zetel van Sortimo de exclusief bevoegde rechtbank.