text.skipToContent text.skipToNavigation

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden voor Internetverkopen
67 KB
114 KB
icon-anchor-verantwortlichkeit-paragraph
Algemene Voorwaarden
icon-anchor-verantwortlichkeit-paragraph
Special Business terms
Algemene Voorwaarden voor Internetverkopen Webshop Sortimo Nederland B.V.

1. Toepasbaarheid, definities en partijen

1.1 Onder “overeenkomst op afstand” moet worden verstaan: iedere overeenkomst die tussen Sortimo en zijn klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van Sortimo en de klant en waarbij, tot op en met inbegrip van het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Contracten, leveringen en andere diensten die via de Online Shop www.sortimo.nl/shop (hierna “Online Shop” genoemd) worden verwerkt, worden beschouwd als overeenkomsten op afstand.

1.2 Onder “klanten” moet worden verstaan: zowel consumenten als ondernemingen.

1.3 Onder “consument” moet worden verstaan: iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.

1.4 Onder “onderneming” moet worden verstaan: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in het kader van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.

1.5 Identiteit van de aanbieder van de producten terug te vinden in de Online Shop (hierna “Sortimo” genoemd):

Sortimo Nederland B.V.
Nijverheidstraat 11
2861 GX Bergambacht
Tel.: 0182-356060
Fax.: 0182-356090
Email: info@sortimo.nl
KvK 24402655

1.6 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst op afstand afgesloten tussen Sortimo en zijn klanten.

1.7 Individuele overeenkomsten hebben voorrang op deze algemene voorwaarden. Afwijkende, tegengestelde of aanvullende algemene voorwaarden maken geen deel uit van de overeenkomst, tenzij hun toepasselijkheid uitdrukkelijk is overeengekomen.

2. Bestellingen en Contractsluiting

2.1 De producten terug te vinden in de Online Shop vormen geen juridisch bindend aanbod. Zij dienen beschouwd te worden als een uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling.

2.2 Bestellingen worden door de klant geplaatst via een elektronisch bestelproces in de Online Shop. Wanneer de klant dit bestelproces heeft doorlopen, plaatst hij een bestelling door te klikken op de knop “bestelling bevestigen”. De klant is door deze bestelling juridisch gebonden. Tevens heeft de klant door de bestelling de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, die in het elektronisch bestelproces aan de klant ter beschikking zijn gesteld, geaccepteerd. Sortimo zal de klant via e-mail onmiddellijk op de hoogte brengen van de goede ontvangst van deze bestelling. De ontvangstbevestiging zal deze voorwaarden bevatten.

2.3 De overeenkomst tussen Sortimo en de klant wordt pas als gesloten beschouwd wanneer Sortimo de bestelling uitdrukkelijk heeft aanvaard via verzending van een opdrachtbevestiging per e-mail of wanneer Sortimo overgaat tot de levering van de goederen. Een ontvangstbevestiging van de bestelling betekent niet een aanvaarding van de bestelling door Sortimo.

2.4 Sortimo is gerechtigd om binnen een termijn van drie werkdagen de bestelling van de klant te aanvaarden of te weigeren zonder enige geldige reden of aansprakelijkheid ten aanzien van de klant of enige derde partij. Wanneer Sortimo de bestelling van de klant heeft geweigerd, betekent dit dat er geen overeenkomst tot stand gekomen is tussen Sortimo en de klant. Bij gebreke van aanvaarding of weigering binnen bovengenoemde termijn geldt de bestelling als aanvaard door Sortimo.

2.5 De totstandkoming van de overeenkomst gebeurt onder de opschortende voorwaarde dat Sortimo de bestelde goederen verkrijgt om te kunnen overgaan tot de uitvoering van de overeenkomst. Sortimo zal alle redelijke inspanningen doen tot het verkrijgen van deze goederen. Wanneer Sortimo hier ondanks alle redelijke inspanningen niet (volledig) in slaagt, zal het de klant hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen en de reeds gedane betalingen voor niet geleverde goederen onmiddellijk terugstorten en zal Sortimo niet gehouden zijn tot enige schadevergoeding in verband met het niet leveren.

3. Prijs, Leveringskosten en Betalingsvoorwaarden

3.1 Alle betalingsverplichtingen zijn uitgedrukt in euro. Alle prijzen zijn eindprijzen en zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

3.2 Tenzij anders aangegeven, zijn leverings- en verhandelingskosten in de prijzen inbegrepen. Wanneer de prijs van de bestelling echter minder dan 50,00 euro (incl. BTW) bedraagt, worden bijkomende verzendkosten van 15,00 euro (incl. BTW) berekend.

3.3 Verpakkingskosten maken deel uit van de weergegeven leverings- en verhandelingskosten.

3.4 De door de klant te betalen prijs, indien van toepassing inclusief de leverings- en verhandelingskosten, wordt hierna de “totale prijs” genoemd. De totale prijs is onmiddellijk verschuldigd bij het afsluiten van de overeenkomst.

3.5 De betaling dient uitgevoerd te worden via de gedurende het elektronisch bestelproces door Sortimo aangegeven betaalmogelijkheden Sortimo behoudt zich het recht voor bepaalde betaalmethodes uit te sluiten.

3.6 De totale prijs moet uiterlijk binnen 10 werkdagen betaald worden na ontvangst orderbevestiging door de klant, tenzij expliciet een andere betaaltermijn werd overeengekomen. De goederen worden enkel verzonden na ontvangst van de betaling op de rekening van Sortimo of na ontvangst van het betalingsbericht van de betalingsprovider.
In het geval Sortimo uitdrukkelijk heeft ingestemd met een betaling na levering, dienen de facturen van Sortimo uiterlijk binnen 10 werkdagen na levering van de goederen en factuurdatum door de klant betaald te worden uitgaande van de laatste van de hiervoor genoemde tijdstippen.

3.7 In het geval van te late betaling is Sortimo gerechtigd rente te vorderen gelijk aan wettelijke rente in het geval de klant een consument is en 15% per jaar in het geval de klant een onderneming is.

3.8 De klant heeft enkel recht op compensatie gebaseerd op dezelfde contractuele relatie. Tegenvorderingen zijn uitsluitend verrekenbaar wanneer ze niet worden betwist door Sortimo of wanneer deze onomstotelijk werden vastgesteld door een bevoegde rechtbank.

4. Levering en Overgang van risico

4.1 Wanneer de betaling wordt uitgevoerd gebruik makende van een betalingsprovider of bij betaling via kredietkaart, zullen de goederen worden geleverd zeven werkdagen na ontvangst van het betalingsbericht door de betalingsprovider voor zover er niets werd aangegeven m.b.t. de beschikbaarheid van de goederen. Ingeval van overmacht, problemen bij de toeleverancier van Sortimo of niet op voorraad, behoudt de Onderneming zich het recht voor om de levering op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.

4.2 Wanneer de klant heeft gekozen voor betaling via overschrijving dan zal de levering plaatsvinden binnen zeven werkdagen na ontvangst van de betaling op de rekening van Sortimo voor zover er niets werd aangegeven m.b.t. de beschikbaarheid van de goederen. Ingeval van overmacht, problemen bij de toeleverancier van Sortimo of niet op voorraad, behoudt Sortimo zich het recht voor om de levering uit te stellen of te annuleren.

4.3 De leveringsdatum is de datum waarop de levering volgens de Incoterm “af-fabriek” (EXW) geldend op de datum van aanbieding heeft plaatsgevonden en bij levering aan een consument op het moment van levering op het door de consumenten bij de bestelling opgegeven adres.

4.4 De levering zal worden uitgevoerd op het adres opgegeven door de klant bij de bestelling. Sortimo levert uitsluitend aan adressen in Nederland. Leveringen aan andere landen zijn niet mogelijk.

4.5 Rekening houdende met de belangen van de klant is Sortimo gerechtigd gedeeltelijke leveringen uit te voeren indien gedeeltelijke leveringen bruikbaar zijn voor de klant. De levering van de nog resterende goederen zal automatisch uitgevoerd worden zonder dat de klant hiervoor extra acties dient te ondernemen noch bijkomende kosten dient te betalen.

4.6 De overgang van het risico naar de klant met betrekking tot o.a. mogelijke vernietiging of beschadiging van de goederen geschiedt in het geval van een consument op het moment van de levering van de goederen aan de consument en in het geval van een onderneming op grond van de levering af-fabriek volgens Incoterms geldende op de datum van aanbieding. Onder “fabriek” wordt verstaan het bedrijfsterrein van Sortimo.

5. Herroepingsrecht voor consumenten

5.1 Dit artikel 5 is uitsluitend van toepassing op overeenkomsten op afstand gesloten tussen Sortimo en een consument.

5.2 De consument heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen de overeenkomst op afstand, zonder opgave van redenen, te herroepen.
Deze termijn vangt aan op de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde partij die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit neemt.

5.3 Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Sortimo retourneren, conform de door Sortimo verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

5.4 De consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. De consument zal de kosten van deze waardevermindering vergoeden aan Sortimo binnen 30 dagen na de ontvangst door Sortimo van de teruggezonden goederen.

5.5 De consument is verplicht zijn beslissing tot herroeping van de overeenkomst op afstand te verzenden voor het aflopen van de herroepingstermijn van 14 dagen. Daartoe kan de consument:

•  Een ondubbelzinnige verklaring afleggen waaArin hij verklaart de overeenkomst te herroepen, of
•  Gebruik maken van het modelformulier, opgenomen in de bijlagen van deze algemene voorwaarden.

5.6 De herroeping dient te worden verstuurd naar onderstaand adres:

Sortimo Nederland B.V.
Nijverheidstraat 11
2861 GX Bergambacht
Fax.: 0182-356090
Email: info@sortimo.nl

5.7 Sortimo vergoedt alle van de consument ontvangen betalingen, inclusief de leveringskosten, binnen een termijn van 14 dagen na de dag waarop ze door de consument, op een wijze als in deze algemene voorwaarden beschreven, werd geïnformeerd over de herroepingsbeslissing. Behoudens wanneer Sortimo heeft aangeboden de goederen zelf af te halen, mag Sortimo wachten met de terugbetaling totdat zij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de consument heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

5.8 De consument stuurt onmiddellijk, en in elk geval binnen 14 dagen na het meedelen van zijn herroepingsbeslissing aan Sortimo, de goederen terug of overhandigt ze aan Sortimo of aan een persoon die door Sortimo gemachtigd is de goederen in ontvangst te nemen.
Indien de goederen pas na deze termijn van 14 dagen in het bezit komen van Sortimo heeft Sortimo vanaf de datum van de ontvangst van de goederen nog 14 dagen extra de tijd om de door de consument gedane betalingen terug te storten.

5.9 De consument draagt de kosten voor het terugzenden van de goederen, tenzij expliciet anders werd overeengekomen met Sortimo.
Indien de consument zijn herroepingsrecht slechts uitoefent ten aanzien van een deel van de op afstand aangekochte goederen, zullen de door de consument betaalde leveringskosten in ieder geval niet worden terugbetaald door Sortimo.

5.10 Sortimo behoudt zich het recht voor de goederen onmiddellijk bij de consument op te halen na mededeling van de herroepingsbeslissing. De consument zal hiertoe alle redelijke inspanningen leveren om Sortimo toegang te verschaffen tot de plaats waar de goederen gelegen zijn.

6. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van de goederen gaat eerst op de klant over wanneer al het door de klant aan Sortimo voor leveringen of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan Sortimo is voldaan.
Sortimo zal in voorkomend geval gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot de goederen. De klant zal aan Sortimo alle medewerking verlenen teneinde Sortimo in de gelegenheid te stellen het eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van het product met inbegrip van de daartoe eventueel benodigde demontage.

7. Garantie

7.1 De bestelde goederen kunnen, gelet op technische beperkingen van de weergave, op beperkte wijze en binnen redelijke grenzen, afwijken van de goederen zoals weergegeven in de Online Shop, in het bijzonder wat betreft de kleur. Een aanvullende garantie m.b.t. de geleverde goederen bestaat enkel indien dit uitdrukkelijk bij het aangaan van de overeenkomst schriftelijk overeengekomen is.

7.2 Ondernemingen kunnen geen vorderingen instellen m.b.t. geringe gebreken. In het geval van een niet gering gebrek, behoudt Sortimo zich het recht voor de wijze van herstel te bepalen.

7.3 Ondernemingen zullen de goederen onmiddellijk na ontvangst controleren. De goederen worden als aanvaard beschouwd wanneer zichtbare gebreken niet binnen 7 kalenderdagen na ontvangst aan Sortimo werden meegedeeld.

7.4 Sortimo staat in voor zowel de deugdelijkheid van de door hem geleverde goederen als voor de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en of geleverde materiaal voor zover het betreft bij levering niet waarneembare gebreken aan de goederen waarvoor de onderneming bewijst dat zij binnen een jaar na de levering zijn opgetreden uitsluitend of overwegend als direct gevolg van een onjuistheid in de door Sortimo toegepaste constructie dan wel als gevolg van een gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal. Deze termijn start niet opnieuw wanneer een vervanging werd uitgevoerd in het kader van een gebrek.

7.5 Onder de in lid 4 bedoelde garantie vallende gebreken zullen door Sortimo worden weggenomen door reparatie of vervanging van het gebrekkige onderdeel, al dan niet in het bedrijf van de onderneming, of door toezending van een onderdeel of vervanging, één en ander steeds ter keuze van Sortimo.
Alle kosten die uitgaan boven de enkele verplichting als in de vorige zin omschreven, zoals maar niet beperkt tot transportkosten en reis- en verblijfskosten, alsmede kosten voor demontage en montage/installatie, zijn voor rekening van de onderneming.

7.6 Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:

a. de niet-inachtneming van bedienings- en onderhouds-voor schriften dan wel ander dan het voorziene normale gebruik;
b. normale slijtage;
c. montage/installatie of reparatie door de onderneming of door derden;
d. de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen; 
e. in overleg met de onderneming aangewende gebruikte materialen respectievelijk zaken;
f.  materialen of zaken, die door de onderneming aan Sortimo ter bewerking zijn verstrekt;
g. materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op uitdrukkelijke instructie van de onderneming toegepast, alsmede van door of namens de onderneming
   aangeleverde materialen en zaken;
h. door Sortimo van derden betrokken onderdelen, voor zover de derde geen garantie aan Sortimo heeft verstrekt of de door de derde verstrekte garantie is verstreken.

7.7 Consumenten dienen, om hun vordering m.b.t. zichtbare gebreken geldend te maken, deze gebreken binnen de 14 dagen na de levering van de goederen, mee te delen aan Sortimo.

7.8 Voor Consumenten gelden de wettelijke bepalingen met betrekking tot consumentenkoop.

8. Aansprakelijkheid

8.1 Voor ondernemingen geldt dat de aansprakelijkheid van Sortimo is beperkt tot nakoming van de in deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen. Indien Sortimo niet binnen een redelijke termijn zijn garantieverplichtingen voortvloeiend uit artikel 7 is nagekomen, kan de onderneming in een schriftelijke mededeling een laatste, passende termijn stellen voor de nakoming door Sortimo van deze verplichtingen. Indien Sortimo niet binnen deze laatste termijn zijn verplichtingen nakomt, kan de onderneming, voor rekening en risico van Sortimo, de noodzakelijke herstelwerkzaamheden zelf uitvoeren of door een derde uit laten voeren. Indien herstelwerkzaamheden aldus met succes door de onderneming of door een derde worden uitgevoerd, is Sortimo door de vergoeding van de door de onderneming gemaakte redelijke kosten ontslagen van alle aansprakelijkheid voor het desbetreffende gebrek, met dien verstande dat deze kosten ten hoogste 15 procent van de voor het geleverde product overeengekomen prijs zullen bedragen.

8.2 Indien de herstelwerkzaamheden volgens lid 1 niet met succes worden uitgevoerd,

a. Heeft de onderneming recht op een korting op de voor het geleverde product overeengekomen prijs in evenredigheid met de waardevermindering van het product, met dien verstande dat deze korting ten hoogste 15 procent van de voor het geleverde product overeengekomen prijs kan bedragen, of
b. Kan de onderneming, indien het gebrek zo ernstig is dat het de onderneming in belangrijke mate het voordeel van het contract ontneemt, door een schriftelijke mededeling aan Sortimo de overeenkomst ontbinden. De onderneming heeft dan recht op restitutie van de voor het geleverde product betaal de prijs en op een vergoeding van de door hem geleden schade, zulks tot een maximum van 15 procent van de voor het geleverde product overeengekomen prijs.

8.3 Tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de tot de bedrijfsleiding behorende medewerkers van Sortimo is alle aansprakelijkheid van Sortimo voor gebreken in het geleverde product en in verband met de levering, zoals voor schade door overschrijding van de levertijd en door niet- levering, voor schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, voor bedrijfsschade, gevolgschade en indirecte schade en voor schade als gevolg van enig onrechtmatig handelen of nalaten van (medewerkers van) Sortimo, uitgesloten.

8.4 De onderneming is gehouden Sortimo te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade.

8.5 Onverminderd hetgeen onder deze titel weergegeven, blijft de regelgeving m.b.t. productaansprakelijkheid van toepassing.

9. Privacy

Sortimo verzamelt, slaat op en verwerkt persoonsgegevens van de klanten in het kader van het verwerken van overeenkomsten en zal zich houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor meer informatie verwijst Sortimo naar haar website www.sortimo.nl voor de richtlijnen inzake bescherming van de persoonsgegevens.

10. Slotbepalingen

10.1 Op overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is toepasselijk het Nederlands recht.

10.2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn of naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter. Indien de wet niet voorziet in bevoegdheid van een Nederlandse rechter, zal de rechtbank van het arrondissement van Sortimo bevoegd zijn.

Vanaf: maart 2018

Special business terms

1. Scope and contract partners

1.1. These Special Business Terms shall apply in addition to our other General Terms and Conditions, in so far as entrepreneurs within the sense of Section 14 German Civil Code [BGB; Bürgerliches Gesetzbuch], as Customers use the services offered via our Car Decal Configurator. We offer adhesive foil which can be printed using motifs supplied by the Customer via our Car Decal Configurator which is available on the Internet. These adhesive decals can then be mounted permanently to the Customer’s vehicle by means of a special bonding technique.

1.2. An entrepreneur is a natural person or legal entity or a person vested with legal capacity which, at the point of concluding a legal transaction acts in exercising its commercial or independent professional activity.

2. Contract conclusion

2.1. The products from our Car Decal Configurator represent in a legal sense non-binding offers and serve as an invitation to submit an offer (invitatio ad offerendum).

2.2. To submit an offer for contract conclusion the Customer generates a design for its car decal using our Car Decal Configurator.
For this purpose the Customer first selects the suitable vehicle from the overview of vehicle models and variants supported. After selecting one of the design templates which are made available as start-off point and guidance, the Customer creates its design using the virtual tools provided. 
Within limited and optically indicated vehicle surfaces in the Configurator it is possible to edit or delete existing texts and design elements in the templates selected, to add new texts as well as to upload personal graphics in the following formats: *.jpg, *.png and *.svg with a maximum file size of 10 MB each. If texts are used, it is possible to select from a variety of different fonts. In addition thereto, it is possible to select from a variety of foil types and colours if specific design elements are used.
Changes made by the Customer to the design are shown in the view presented on the vehicle model which has been selected. In order to create a design for all vehicle sides, the Customer can switch between the various views (front, rear, driver side, passenger side).
After finalising the design the Customer must check once again that all designs are presented correctly. For this purpose the Customer is guided through each of the vehicle views and is required to confirm the correctly presented design by means of a click. 
After entering the customer data the Customer gives its print approval by clicking the button „Order Now (binding payment duty)“ which constitutes a legally binding offer to enter into a sales contract. The Customer is immediately informed by email of the receipt of the order (order confirmation). This order confirmation also contains the General Terms and Conditions, and furthermore these Special Terms and Conditions.

2.3. Due to the display options the goods ordered may differ - for technical reasons - differ marginally from the goods displayed on the Internet, however, within reason; in particular deviations in colour may occur, in so far as such are deemed to be reasonable.

2.4. The purchase contract is established by us sending a confirmation of the contract by email (order confirmation) or by delivery of the goods. We are authorised to accept the contract offer stated in the contract offer within a period of 3 working days or to reject acceptance of the order without us having to state any reasons for our rejection. In the latter case no contract shall be concluded with us.

2.5. The contract shall be concluded under the restriction of non-delivery or of only delivering in part in the case of an incorrect or not due and proper self-delivery. This shall only apply in the following case, namely that, non-delivery shall not be justified by us and that we have concluded with due care a matching concrete transaction with our subcontractor. We shall undertake any and all reasonable efforts to obtain the goods. Otherwise the money paid in consideration shall be refunded without undue delay. In the case of such non-availability or only partial availability, the Customer shall be informed thereof without undue delay. 
As the print templates are created on the basis of the Customer’s requirements, the Customer is neither entitled to revocation, nor any other voluntary right of return in this context.

3. Print templates

3.1. The Customer must be authorised to hand-over and use these templates. Furthermore, the Customer must not use any other illustrations or designations contrary to legal regulations, thus no prohibited illustrations or designations, in particular no propaganda material and characteristics of unconstitutional organisations as print template. Furthermore, the Customer shall be solely responsible for the fact that road traffic is not obstructed by the vehicle decal. With its order the Customer furthermore guarantees that no copyright, trademark or any other third-party rights are violated as a result.

3.2. In so far as the Customer has to justify a violation, it shall warrant for any and all consequences resulting from the violation of the afore-mentioned obligations and shall release us from any warranty in the event of third-party claims in this respect. Such shall also include the appropriate legal costs for defence in the amount of statutory expenses pursuant to the Rechtsanwaltsvergütungsgesetz [German law governing the remuneration of attorneys].

4. Processing printed foil, warranty, liability

4.1. The Customer shall ensure that the surface of the object to which the decal is to be affixed is smooth and clean. Wax, silicone, oil, grease and dirt have to be removed completely beforehand. It can only be guaranteed that the foil will adhere to the untreated original car finish. If the foil is mounted on repainted parts, it may peel off. It takes at least 3 days for the foil to harden, whereby the temperature of the object to which the foil is to be affixed must not fall below +7 degrees Celsius and must not rise above +25 degrees Celsius. In this period the object must neither be polished nor waxed.

4.2. Depending on the design created it may be necessary to cut the foil directly on the painted surface. By cutting the foil scratches may occur in the paint, and, under circumstances, it might not be possible to remove these completely, even by polishing. Besides that, it might be necessary to remove various parts in connection with fixing the decal. Trim strips and rubber strips which are mounted with plastic clips might have to be removed before attaching the decal, might break and have to be ordered from the vehicle manufacturer. We shall not warrant for replacement of such small parts.

4.3. Adhesion of the foil is furthermore not guaranteed, if the foil products being the subject matter of this agreement, are exposed permanently to fuels or fuel vapour. Damage or fading as a result of weather conditions may furthermore occur; any such shall not lie in our sphere of influence. The durableness of the foil depends on the quality of the base to which it is adhered, as well as the weather conditions which the vehicle is exposed to. On clean surfaces which are free of wax and polish the foil has a normal lifespan ranging between 5 and 10 years. We cannot assume any warranty for a certain minimum lifespan.

4.4. The Customer shall be solely responsible for the fact that by affixing the foil delivered the roadworthiness of the vehicle to which the foil has been affixed is not impaired, and furthermore, that safety in traffic is not endangered as a result of the vehicle decal.

4.5. In compliance with the afore-mentioned restrictions the enforcement of warranty claims vis-à-vis our company, as well as furthermore our liability in general shall be limited. For the rest, our General Terms and Conditions shall be deemed to apply with regard to warranty and liability.

5. Documentation an advertising

We reserve the right to document orders which have been executed, in particular to photograph these and, unless nothing to the contrary has been explicitly agreed upon, to use the documentation and/or the photographs produced from the order which has been executed, for our own advertising purposes on our own homepage, as well as for external communication in social networks, furthermore cinema shows or audio-visual products on the Internet, as well as on data carriers with advertising content or in printed publications. We are furthermore authorized for the purpose of executing the order, or to advertise the order executed to use registered trademarks, logos or other business marks of the Customer.

6. Concluding terms

For the rest, our General Terms and Conditions in so far as these apply to entrepreneurs within the sense of Section 14 BGB shall apply.

We gebruiken cookies om u beter van dienst te zijn. Als u doorgaat op deze website, stemt u in met het gebruik van cookies.OK