text.skipToContent text.skipToNavigation

ALGEMENE VOORWAARDEN

icon-anchor-verantwortlichkeit-paragraph
Algemene Voorwaarden
icon-anchor-verantwortlichkeit-paragraph
Aanvullende Algemene Voorwaarden voor mySortimo graphics
icon-anchor-verantwortlichkeit-paragraph
Voorwaarden Sortimo International GmbH
Algemene Voorwaarden Sortimo Nederland B.V.
Algemene Voorwaarden Sortimo Nederland B.V.
248 KB
Artikel 1 – Definities
  
o Aanbod: elk aanbod door Verkoper aan Koper; 
o Algemene Voorwaarden: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen; 
o Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Koper gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht in geval van Consumentenkoop; 
o Consumentenkoop: de overeenkomst gesloten tussen Verkoper en de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit; 
o Dag: kalenderdag;  
o Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Koper om binnen de bedenktijd af te zien van de Overeenkomst in geval van Consumentenkoop; 
o IE-rechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwanten rechten; 
o Koper: iedere partij die een Overeenkomst aangaat met Verkoper of een offerte  aanvraagt bij Verkoper; 
o Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze Algemene Voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;
o Overeenkomst: een overeenkomst, daaronder mede begrepen een Overeenkomst op afstand,  (inclusief de daarbij behorende bijlagen) betreffende de levering van de Prestatie die tussen Verkoper en de Koper wordt gesloten inclusief de eventueel na de totstandkoming overeengekomen wijzigingen(en);
o Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Ondernemer en de Koper wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand, waarbij tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
o Partij (-en): Verkoper of Koper. Wanneer het begrip in meervoudsvorm wordt gebruikt, worden Verkoper en Koper bedoelt;
o Prestatie: de door Verkoper op grond van de Overeenkomst te verrichten prestatie bestaande uit: de levering van zaken en/of de uitvoering van werken en/of het verrichten van (advies)werkzaamheden en/of diensten verband houdend met onder andere het leveren en/of monteren van bedrijfswageninrichtingen, het leveren en/of aanbrengen van voertuigbelettering, het leveren van opberg en transportsystemen;
o Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een Overeenkomst zonder dat Koper en Ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;
o Verkoper: Sortimo Nederland B.V. met als vestigingsadres Grote Esch 901,  2841 MJ te Moordrecht, rechtsgeldig vertegenwoordigd door R.C. de Hoop, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 24402655.
 
 
Artikel 2 - Toepasselijkheid 
 
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen en/of diensten van Verkoper daaronder mede begrepen advies- en informatieverstrekking, en/of alle met Verkoper gesloten Overeenkomsten en op alle overige rechtsbetrekkingen tussen Koper en Verkoper. Afwijkende bepalingen zijn slechts geldig als deze vooraf uitdrukkelijk schriftelijk tussen Koper en Verkoper zijn overeengekomen. 
2.2 Slechts personen die daartoe volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel bevoegd zijn, zijn bevoegd rechtshandelingen te verrichten namens Verkoper. Rechtshandelingen verricht door andere dan daartoe bevoegde personen, kunnen slechts tegen Verkoper en derden worden ingeroepen indien Verkoper deze schriftelijk heeft bekrachtigd. 
2.3 Voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst en/of het plaatsen van een order, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Koper beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Verkoper voordat de Overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de Algemene Voorwaarden bij Verkoper zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Koper zo spoedig mogelijk kosteloos per e-mail worden toegezonden.  
2.4 De Algemene Voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite www.mySortimo.nl alsook gedeponeerd bij de kamer van koophandel onder nummer 24402655.
2.5 Verkoper is te allen tijde bevoegd wijzigingen in, dan wel aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden aan te brengen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen verder van toepassing zijn. De wijziging wordt  gecommuniceerd middels e-mail aan Koper. Alleen in geval van Consumentenkoop heeft de Koper het recht tegen eventuele wijzigingen dan wel aanvullingen binnen 30 (dertig) Dagen na dagtekening van de wijziging schriftelijk bezwaar te maken. Alsdan blijven de eerder geaccepteerde Algemene Voorwaarden van toepassing.
2.6 Deze Algemene Voorwaarden gelden mede ten behoeve van een ieder die door Verkoper wordt ingeschakeld, en ieder voor wiens handelen of nalaten Verkoper aansprakelijk is of kan zijn.
2.7 Verkoper accepteert geen algemene voorwaarden van de Koper, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk tussen Partijen is overeengekomen. Voor het geval de Koper verwijst naar haar eigen voorwaarden en die voorwaarden van toepassing verklaart, dan komen Partijen middels aanvaarding van deze voorwaarden van Verkoper nadrukkelijk overeen dat Verkoper niet gebonden is aan die voorwaarden van de Koper. 
 
Artikel 3 – Het Aanbod  
 
3.1 Een Aanbod door Verkoper geschiedt geheel vrijblijvend. De in het Aanbod opgenomen prijsberekeningen en voorwaarden gelden uitsluitend voor de opgegeven Prestatie. Wanneer een Aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft, of onder andere voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het Aanbod vermeld. 
3.2 Het Aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Prestatie. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het Aanbod door de Koper mogelijk te maken. 
3.3 Verkoper kan niet aan haar Aanbod worden gehouden indien de Koper had behoren te begrijpen dat het Aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte. 
3.4 Bij aanvaarding van een vrijblijvend Aanbod door Koper, behoudt Verkoper zich het recht voor het Aanbod binnen 14 Dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.   
3.5 Mondelinge toezeggingen verbinden Verkoper slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Verkoper zijn bevestigd.   
3.6 Het Aanbod van Verkoper geldt niet automatisch ook voor vervolg Aanbiedingen en/of Prestaties.
3.7 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien uitdrukkelijk schriftelijk tussen Partijen is overeengekomen.   
 
 
Artikel 4 – De Overeenkomst  
 
4.1 Een Overeenkomst tussen Verkoper en een Koper komt tot stand nadat deze door Verkoper op haalbaarheid is beoordeeld en Verkoper schriftelijk de totstandkoming en de inhoud van de Overeenkomst bevestigt.  Indien een Aanbod door Koper wordt aanvaard binnen de termijn voor aanvaarding zoals vermeld in het Aanbod, dan komt een Overeenkomst tot stand op het moment dat Koper het Aanbod aanvaard. 
4.2 Indien de Koper het Aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Verkoper onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het Aanbod, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 1,3, 5 en 6.  
4.3 Voor zover de aanvaarding door Koper van een door Verkoper gedaan Aanbod op enig punt afwijkt van het Aanbod, dan komt er pas een Overeenkomst tot stand op het moment dat Verkoper uitdrukkelijk schriftelijk de totstandkoming en de inhoud van de Overeenkomst bevestigt.  
4.4 Indien de communicatie uitsluitend mondeling verliep, dan komt de Overeenkomst toch tot stand op het moment dat Verkoper daadwerkelijk met de uitvoering van de Overeenkomst begint of opdracht daartoe geeft aan derden. In dit geval wordt de factuur geacht de inhoud van de Overeenkomst volledig en correct weer te geven.   
4.5 Verkoper behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen de aanvaarding van een door haar gedaan Aanbod niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder (aanvullende) voorwaarde(n).    
4.6 Verkoper kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de Koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Verkoper op grond van dit onderzoek gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, kan Verkoper een aanvraag van een Prestatie weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden verbinden waaronder bijvoorbeeld het door Koper verstrekken van zekerheden ter zake van de tijdige voldoening van zijn verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.  
4.7 Verkoper behoudt zich het recht voor ook na het sluiten van de overeenkomst de kredietwaardigheid van de klant te controleren en afhankelijk van de uitkomst daarvan de overeenkomst te ontbinden. Verkoper behoudt zich het recht voor om bij commerciële inlichtingenbureaus en kredietregistratiebureaus informatie over de kredietwaardigheid van de klant in te winnen. Het recht op terugtreding uit de overeenkomst wordt ook voorbehouden in het geval dat er sprake is van foutieve gegevens op grond waarvan de bestelling niet kan worden uitgevoerd.
4.8 Verkoper is bevoegd om derden in te schakelen ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst en om de kosten hiervan conform die Overeenkomst aan de Koper in rekening te brengen.   
4.9 De Prestatie zal worden geleverd zoals gespecificeerd in de Overeenkomst, met dien verstande dat door Verkoper aangebrachte geringe of kleine wijzigingen die geen afbreuk doen aan de kwaliteit van de Prestatie zijn toegestaan. 
4.10 Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen etc. o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren etc. op de internetsite van Verkoper of verstrekt door Verkoper gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding, reclame of ontbinding van de Overeenkomst. 
4.11 Alle kenmerken, specificaties, geschiktheid en gebruik ten aanzien van de (mogelijk) te leveren Prestatie worden naar beste weten verstrekt, doch worden geacht slechts bij benadering van toepassing te zijn. Dit is alleen anders indien tussen Partijen contractueel is vastgelegd dat de in de Overeenkomst overeengekomen Prestatie exact dient overeen te stemmen met de te leveren Prestatie.
4.12 Annuleren van een Overeenkomst is niet mogelijk. Of Indien een Koper een Overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, geldt dat deze annulering alleen kan geschieden door middel van een aangetekend schrijven gericht aan Verkoper ter attentie van Customer Service Center, of via een e-mail met (digitale handtekening) gericht aan: klantenservice@sortimo.nl. Aan de annulering van een Overeenkomst zijn kosten verbonden. De Koper is als schadevergoeding een percentage van het overeengekomen bedrag zoals vermeld op de Overeenkomst aan annuleringskosten verschuldigd. Voor de vaststelling van de hoogte van de annuleringskosten wordt uitgegaan van de datum van ontvangst van de annulering middels aangetekend schrijven, zoals in dit lid bepaald, te weten:
Vanaf 12 tot 6 weken voor geplande levering van de Prestatie: 15% procent van het vastgestelde orderbedrag;
Vanaf 6 tot 3 weken voor geplande levering van de Prestatie: 25% van het vastgestelde orderbedrag etc.
Indien sprake is van Consumentkoop geldt dat de Koper na de wettelijke bedenktijd niet meer bevoegd is de Overeenkomst te ontbinden.
4.13 Indien een Koper een Overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert is Koper, indien het een annulering betreft ten aanzien van de te leveren Prestatie als schadevergoeding verschuldigd de annuleringskosten welke Verkoper aan deze derden verschuldigd zal zijn.
 
 
Artikel 5 - Wijzigen van de Overeenkomst 
 
5.1 Indien Verkoper en Koper overeenstemming hebben bereikt over een bepaalde wijziging, uitbreiding of inperking van de Overeenkomst, zal Verkoper de wijziging schriftelijk aan Koper bevestigen. Uit deze bevestiging zal in ieder geval blijken wat de inhoudelijke, financiële en tijdsmatige consequenties van de wijziging zijn.   
5.2 Kosten die gepaard gaan met het wijzigen van de Overeenkomst, worden door Koper aan Verkoper vergoed.  
5.3 Indien een wijziging van de Overeenkomst schriftelijk is overeengekomen is de Koper in elk geval verplicht aan Verkoper de overeengekomen prijs voor het tot het moment van wijzigen reeds door Verkoper geleverde te vergoeden.  
5.4 Verkoper heeft het recht om van eerder overeengekomen uitvoeringstermijnen en doorlooptijden af te wijken voor zover als dat volgens Verkoper nodig is om de verplichtingen voortvloeiende uit de gewijzigde Overeenkomst na te kunnen komen.  
 
 
Artikel 6 - De prijs 
 
6.1 Prijsverhogingen die het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen zullen per direct en onverkort door Verkoper mogen worden doorbelast aan de Koper. 
6.2 Verkoper is bevoegd prijsverhogingen door te berekenen aan de Koper als deze plaatsvinden 3 (zegge: drie) maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst. Een prijsverhoging kan ontstaan door onder andere (niet uitputtend): stijging van transportkosten, bedrijfskosten, gebruikte hulpstoffen, materialen, transportmiddelen, oorlog, weersomstandigheden, calamiteiten, schaarste een wijziging in de betrokken cao, dan wel als gevolg van wetten, besluiten of beschikkingen van overheidswege van een dwingend karakter.  Indien de prijswijziging meer dan 10% van de overeengekomen prijs bedraagt, hebben beide Partijen het recht om het betreffende gedeelte van de Overeenkomst op te zeggen. In het geval van Consumentenkoop is de Koper bevoegd de Overeenkomst op te zeggen in geval van een prijswijziging die geen gevolg is van een wettelijke regel of bepaling. In geen geval is Verkoper gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. 
6.3 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.   
6.4 Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen tussen Partijen, zijn alle prijzen in euro’s, exclusief BTW en af fabriek. Kosten die aan Verkoper in rekening worden gebracht en die verband houden met de export, en/of het verzenden van de Prestatie aan Koper, zoals bijvoorbeeld transportkosten, invoerrechten, andere belastingen en heffingen, verzekeringen, emballagekosten, laad-en los kosten, douanekosten, kwaliteitscontroles en alle (overige) aan de export van de Prestatie verwante kosten, worden door Verkoper bij Koper in rekening gebracht. Koper is verplicht deze kosten aan Verkoper te vergoeden.
6.5 Met betrekking tot de prijzen in de Online Winkel geldt in afwijking van het gestelde in lid 4 het volgende:
Alle prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en af fabriek. Kosten die aan Verkoper in rekening worden gebracht en die verband houden met de export, en/of het verzenden van de Prestatie aan Koper, worden door Verkoper bij Koper in rekening gebracht. Koper is verplicht deze kosten aan Verkoper te vergoeden tenzij anders wordt aangegeven. De betreffende leverings- en verzendkosten zijn vaste verzendkosten die direct kunnen worden ingezien door op de tekst ‘plus verzending’ in de offerte te klikken en die tevens worden weergegeven tijdens het elektronische orderproces. De kosten voor verpakking zijn inbegrepen in de betreffende weergegeven vaste verzendkosten.
 
 
Artikel 7 – Verplichtingen Koper
 
7.1 Koper verplicht zich om aan Verkoper tijdig en alle, voor de deugdelijke uitvoeringen van de wederzijdse verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst, benodigde gegevens te verstrekken, waaronder het Btw-identificatienummer, leveringsgegevens etc. De Koper is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Verkoper ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.
7.2 Koper dient er voor zorg te dragen dat Verkoper terstond wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn. 
7.3 De Koper gaat er mee akkoord dat tekeningen, schetsen, modellen, sjablonen, patronen, tools, productiemiddelen, afmetingen, gewichtsopgave en vergelijkbare prestatiegegevens die door Koper aan Verkoper zijn verstrekt, door Verkoper (verder) worden gebruikt en gereproduceerd en, indien nodig voor de uitvoering van de Prestatie, tevens aan derden worden verstrekt. 
7.4 Verkoper heeft het recht om de Overeenkomst te beëindigen indien de Koper nalaat, ondanks herhaaldelijk schriftelijk verzoek hiertoe door Verkoper, haar verplichtingen na te komen zoals gesteld in dit artikel, de Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst. Koper is alsdan verplicht om de door Verkoper reeds gemaakte kosten en uitgevoerde werkzaamheden te vergoeden. Dit geldt evenzo voor de door Verkoper uitbestede werkzaamheden, annuleringskosten etc. Daarnaast is Koper verplicht om de wegens de beëindiging veroorzaakte schade te vergoeden. De te betalen schadevergoeding zal in ieder geval een minimum bedrag van € 250,-- bedragen.
 
 
Artikel 8  – Levering & risico overgang
 
8.1 Verpakking van de Prestatie geschiedt op de gebruikelijke en op geschikte wijze, tenzij door Partijen schriftelijk anders wordt overeengekomen. 
8.2 De kosten van de verpakking van de Prestatie worden bij Koper in rekening gebracht tenzij schriftelijk anders door Partijen wordt overeengekomen.
8.3 De door Verkoper opgegeven leveringstermijnen zijn streefdata en hebben niet de strekking fataal te zijn. Alle door Verkoper genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het offreren of sluiten van de Overeenkomst bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. 
8.4 Naast de op het moment van de bevestiging van de Overeenkomst dan wel op het moment van ondertekening van de Overeenkomst bekende omstandigheden, is de levertijd mede gebaseerd op een tijdige levering van door Verkoper bij derde partijen bestelde zaken/diensten. In het geval er sprake is van vertraging, dan wordt de leveringstermijn voor zover noodzakelijk dienovereenkomstig evenredig verlengd. 
8.5 Indien de Koper verzuimt om de verschuldigde vooruit- of aanbetaling tijdig te voldoen dan wel om de informatie te verstrekken waar door Verkoper om is verzocht, dan wordt de leveringstermijn met gepaste periode verlengd.
8.6 Aan de leveringsplicht van Verkoper zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Verkoper geleverde Prestatie aan de Koper is aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, tevens inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering. 
8.7 Bij overschrijding van de leveringstermijn treedt verzuim niet zonder een voorafgaande ingebrekestelling in. Vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot boete, schadevergoeding, vernietiging of ontbinding van de Overeenkomst, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Verkoper. Een niet tijdig verrichte Prestatie geeft Koper niet het recht om enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting niet na te komen. 
8.8 In het geval bij de Overeenkomst is bedongen dat de levering op een bepaald tijdstip zal dienen te geschieden en Koper aan Verkoper schriftelijk heeft benadrukt dat deze termijn in geen geval mag worden overschreden, en Verkoper hier schriftelijk mee akkoord is gegaan, dan is Koper gerechtigd om na het verstrijken van de overeengekomen termijn zonder dat levering heeft plaats gevonden de Overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden. Ontbinding kan in geen geval aanleiding geven tot boete of schadevergoeding op welke wijze dan ook. 
8.9 Verkoper is gerechtigd om te leveren in gedeelten, welke gedeelten afzonderlijk kunnen worden gefactureerd, in welk geval koper verplicht is de afzonderlijke facturen te betalen overeenkomstig het gestelde bij artikel 10 (“Betaling”) van deze Algemene Voorwaarden.
8.10 Met betrekking tot bestellingen in de Online Winkel geldt in afwijking van het gestelde in lid 4 het volgende:
(a) Indien wordt betaald met creditcard of via aanbieders van betalingsdiensten zoals PayPal of online bankieren, wordt de Prestatie verzonden binnen 3 werkdagen na ontvangst van de betalingsbevestiging door de aanbieder van betalingsdiensten, tenzij in de productbeschrijving anders wordt aangegeven ten aanzien van de leverbaarheid van de Prestatie.
(b) Indien sprake is van een rembourszending, wordt de Prestatie binnen drie werkdagen verzonden, tenzij in de productbeschrijving anders wordt aangegeven ten aanzien van de leverbaarheid van de Prestatie.
(c) Ten aanzien van de nakoming van de verzenddatum is de datum waarop de Prestatie wordt overgedragen aan de vervoerder doorslaggevend.
(d) De Prestatie wordt geleverd op het leveringsadres dat de Koper heeft opgegeven tijdens het orderproces. Verzending van de Prestatie geschiedt alleen naar landen die worden genoemd in de desbetreffende artikelbeschrijving. Verzending naar andere landen is niet mogelijk. 
(e) Het risico van onopzettelijk verlies of onopzettelijk beschadiging van de goederen gaat over op de Consument op het moment dat de goederen aan de Consument worden overgedragen.
(f) Het risico van verlies en beschadiging van de goederen gaat over op vervoerder, expediteur of andere personen of instellingen die de opdracht hebben gekregen om de Prestatie te verzenden.
(g) Ook indien de Consument verzuimt om de Prestatie te aanvaarden, wordt de levering geacht plaatsgevonden te hebben.
 
 
Artikel 9 - Transport/verzending 
 
9.1 Verkoper levert de Prestatie op het adres van Verkoper, dus ex works en exclusief opslag. Koper dient de Prestatie zelf op te halen en/of zelf het transport te verzorgen. Het transport van de Prestatie geschiedt voor rekening en risico van Koper. Verkoper heeft aan haar leveringsplicht voldaan op het moment dat Verkoper aan Koper heeft meegedeeld dat de Prestatie voor afhaling gereed staan. Koper is verplicht de door hem gekochte Prestatie terstond doch in ieder geval binnen 3 Dagen af te (doen) halen nadat Verkoper Koper heeft meegedeeld dat de Prestatie voor afhaling gereed staan. Indien Koper niet in staat is de Prestatie tijdig af te nemen, is Koper verplicht stockingfee aan Koper te betalen ter hoogte van 15% van de totale som van de door Koper bestelde Prestatie per week, waarbij en gedeelte van een week als hele week gerekend wordt. 
9.2 Verkoper kan met de Koper schriftelijk overeenkomen dat Verkoper de Prestatie levert op basis van F.O.T / F.O.B.  Koper dient de verzendinstructies direct bij het sluiten van de Overeenkomst (c.q. het accepteren van de Offerte, dan wel het plaatsen van een Order) aan Verkoper te doen toekomen. Verkoper heeft aan haar leveringsplicht voldaan door de Prestatie aan de vervoerder aan te bieden. Het rapport van levering van de Prestatie aan de vervoerder door Verkoper, vormt het volledige bewijs van aanbod tot levering, tevens inhoudende de weigering van acceptatie. Deze wijze van levering dient expliciet tussen Verkoper en Koper te zijn overeengekomen. 
9.3. Verkoper kan eveneens met de Koper overeenkomen dat Verkoper voor het transport c.q. verzending van de Prestatie zal zorgdragen (CIP). Het transport c.q. de verzending zal door een door Verkoper ingeschakelde derde plaats vinden. Koper dient de verzendinstructies direct bij het sluiten van de Overeenkomst (c.q. het accepteren van de Offerte, dan wel het plaatsen van een Order) aan Verkoper te doen toekomen. Verkoper heeft aan haar leveringsplicht voldaan door de Prestatie aan Koper aan te bieden. De Prestatie wordt geacht te zijn aangeboden doordat de ingeschakelde transporteur de Prestatie aanbiedt op het bij bestelling door Koper aangegeven adres. Het rapport van de vervoerder, vormt het volledige bewijs van aanbod tot levering, tevens inhoudende de weigering van acceptatie. Deze wijze van levering dient expliciet tussen Verkoper en Koper te zijn overeengekomen. 
9.4 Verkoper is alleen verplicht om het verpakkingsmateriaal dat samen met de Prestatie wordt geleverd terug te nemen indien daartoe een wettelijke verplichting bestaat. De kosten voor verwijdering van het verpakkingsmateriaal wordt te allen tijde bij de Koper in rekening gebracht op grond van de door Verkoper gemaakte kosten. 
 
 
Artikel 10 - Betaling  
 
10.1 Indien betaling vooraf niet in de Overeenkomst of aanvullende voorwaarden is bedongen, dienen de door de Koper verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 30 (zegge: dertig)  Dagen na factuurdatum op een door Verkoper aan te wijzen rekening. Deelfacturering is te allen tijden mogelijk, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten. De op de bankafschriften van Verkoper aangegeven valutadag waarop een betaling is ontvangen geldt als de dag waarop de betaling is geschied. 
10.2 In afwijking van het vorige lid geldt dat Overeenkomsten tot stand gekomen in de Online winkel direct dienen te worden voldaan op het moment dat de Overeenkomst wordt gesloten.
10.3 Een bezwaar met betrekking tot een factuur dient binnen 7 Dagen na factuurdatum schriftelijk aan Verkoper te worden gemeld door het versturen van een email aan klantenservice@sortimo.nl. De betalingstermijn wordt door een schriftelijk kenbaar gemaakt bezwaar niet opgeschort. 
10.4 De Koper is niet bevoegd op deze prijs enig bedrag middels verrekening wegens korting of wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen. 
10.5 Afwijkende betalingsregelingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk tussen Partijen te worden overeengekomen.  
10.6 Bij niet tijdige betaling door de Koper, is de Koper van rechtswege in verzuim zonder dat een voorafgaande schriftelijke sommatie en ingebrekestelling nodig is, na afloop van de betalingstermijn, dan wel in geval van facturering zodra 30 Dagen zijn verstreken na de factuurdatum.  Bij niet tijdige betaling door de Koper in geval van Consumentenkoop, is de Koper van rechtswege in verzuim zonder dat een voorafgaande schriftelijke sommatie en ingebrekestelling nodig is, na afloop van de betalingstermijn, dan wel in geval van facturering zodra 30 Dagen zijn verstreken na de factuurdatum en nadat de Koper door de Verkoper is gewezen op de te late betaling en de Verkoper de Koper nog een termijn van 14 (zegge: veertien) Dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, en betaling binnen deze 14 (zegge: veertien) Dagen-termijn uitblijft. 
10.7 Iedere betaling van de Koper strekt – indien van toepassing – in de eerste plaats ter voldoening van de door hem verschuldigde rente, incassokosten en administratiekosten aan Verkoper, en vervolgens ter voldoening van de openstaande vorderingen in volgorde van ouderdom.  
10.8 Indien de Koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, zal Verkoper de opeisbare hoofdsom vermeerderen met de wettelijke handelsrente per maand, een gedeelte van een maand voor een hele berekend, te berekenen vanaf de initiële vervaldatum tot aan de Dag van algehele voldoening.   Ingeval er sprake is van Consumentenkoop geldt in plaats van de wettelijke handelsrente de wettelijke rente.
10.9 Indien de Koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, en Verkoper genoodzaakt wordt incassowerkzaamheden te verrichten teneinde betaling van de openstaande declaratie af te dwingen, dan is Verkoper eveneens gerechtigd om alle werkelijk te maken kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso aan de Koper door te berekenen De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% over het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 150,00. In geval er sprake is van een Consumentenkoop bedragen de buitengerechtelijke incassokosten 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Verkoper behoudt daarnaast het recht om eventuele verdere kosten en/of schade die ontstaat door de niet tijdige nakoming van de Koper te vorderen. Verkoper is in geval van verzuim tevens bevoegd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval is de Koper aansprakelijk voor de door Verkoper geleden schade, onder meer bestaande uit maar niet beperkt tot winstderving en kosten van de ingebrekestelling. 
10.10 Reclames, klachten of gemelde gebreken ontslaat de Koper niet van zijn betalingsverplichtingen. 
 
 
Artikel 11 - Herroepingsrecht bij Consumentenkoop
 
11.1 Indien er sprake is van Consumentenkoop heeft de Koper het recht de Overeenkomst nadat deze tot stand is gekomen gedurende een bedenktijd van 14 (zegge: veertien) Dagen zonder opgave van reden te ontbinden. 
11.2 De bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de Overeenkomst.
11.3 Tijdens de bedenktijd zal de Koper zorgvuldig omgaan met de Prestatie en de verpakking. De Koper zal de Prestatie slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard en de kenmerken van de Prestatie vast te stellen. Als de Koper niet zorgvuldig omgaat met de Prestatie en de verpakking is de Koper aansprakelijk voor de waardevermindering.
11.4 Als de Koper gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht, dient de Koper dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping (zie bijlage) of op andere ondubbelzinnige wijze aan de Verkoper schriftelijk kenbaar te maken door het sturen van een e-mail naar klantenservice@sortimo.nl of het sturen van een brief naar:
Sortimo Nederland B.V.
Grote Esch 901
2841 MJ Moordrecht
11.5 De Koper verplicht zich om de Prestatie zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 (zegge: veertien) Dagen vanaf de dag volgend op de in het vorige lid bedoelde melding, terug te zenden of te overhandigen aan de Verkoper. De Koper heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als de Prestatie wordt teruggezonden voordat de bedenktijd is verstreken. 
11.6 Indien de Koper herroept na of (i) eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht of te hebben geaccepteerd dat Verkoper kon aanvangen met de Prestatie tijdens de bedenkingstijd; en (ii) de Verkoper uitdrukkelijk schriftelijk aan de Koper heeft kenbaar gemaakt dat als gevolg hiervan zijn herroepingsrecht verloren gaat, kan geen beroep meer worden gedaan door de Koper op het Herroepingsrecht.
11.7 Het recht op herroeping vervalt indien sprake is van:
I. overeenkomsten inzake de levering van een Prestatie die op grond van hun eigenschappen en toestand na de levering zijn samengevoegd met andere goederen waarvan ze niet te onderscheiden zijn;
II. de levering van Prestatie is geproduceerd overeenkomstig specificaties van de Koper of die zijn gemaakt overeenkomstig de expliciete wensen van de Koper, zoals autostickers, specifieke configuraties van mobiele opslagsystemen voor voertuigen etc..
11.8 De Koper zendt de Prestatie terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de Koper verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 
11.9 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Koper. 
11.10 De Koper draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de Prestatie.
11.11 Als de Koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende Overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
 
 
Artikel 12 - Verplichtingen van de Verkoper bij herroeping Consumentenkoop 
 
12.1 De Verkoper zal na ontvangst van de melding van herroeping door de Koper onverwijld een ontvangstbevestiging van de herroeping toezenden aan de Koper. 
12.2 De Verkoper zal de Koper onverwijld doch binnen 14 (zegge: veertien) Dagen volgend op de Dag waarop de Koper hem de herroeping meldt het door de Koper betaalde terugstorten, inclusief de verzendkosten. 
12.3 De Verkoper zal voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel gebruiken dat de Koper heeft gebruikt, tenzij de Koper instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Koper. 
12.4 Als de Koper heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, is de Verkoper niet gehouden de bijkomende kosten voor de duurdere methode terug te betalen. 
 
 
Artikel 13 - Ontbinding- en/of opschortingsbevoegdheid
 
13.1 Onverminderd het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden kan Verkoper in geval van verzuim van de Koper alle daaraan naar geldend recht verbonden rechtsgevolgen inroepen en zijn alle vorderingen van Verkoper op Koper direct en ineens opeisbaar. Koper wordt geacht in verzuim te zijn ingeval:
a. Koper de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt dan wel Verkoper goede grond heeft te vrezen dat Koper in die verplichtingen zal tekortschieten;
b. Koper bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn/haar verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
c. Er sprake is van (een aanvraag tot) liquidatie van Koper, aan Koper surseance van betaling is verleend, Koper in staat van faillissement is verklaard, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op Koper van toepassing is verklaard of onder curatele stelling van Koper, Koper de vrije beschikking over zijn/haar vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest, Koper haar bedrijf verkoopt dan wel indien er ten laste van Koper beslag wordt gelegd.
13.2 Koper zal in de gevallen als genoemd in lid 1 hiervoor, Verkoper onmiddellijk in kennis stellen en, in afwachting van verdere instructies van Verkoper, passende maatregelen nemen ter bescherming van de belangen van Verkoper.
13.3 Verkoper heeft in geval van verzuim van Koper het recht de Overeenkomst (buitengerechtelijk) te ontbinden, waarbij de Prestatie of een gedeelte daarvan, bij Koper kan worden teruggehaald c.q. gevorderd en de na ontbinding nog resterende termijn(en) en/of  het nog resterende bedrag als schade kunnen worden gevorderd, onverminderd het recht van Verkoper om daarnaast of in plaats daarvan (aanvullende) schadevergoeding te vorderen en de verplichting van Koper om de hieruit voortvloeiende kosten aan Verkoper te vergoeden.
13.4 Verkoper is voorts bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Verkoper kan worden gevergd.
13.5 Indien Verkoper overgaat tot opschorting of ontbinding, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
13.6 Indien Verkoper overgaat tot ontbinding van de Overeenkomst, zijn de vorderingen van Verkoper op Koper onmiddellijk opeisbaar.
13.7 Indien Verkoper de uitvoering van de Overeenkomst opschort, is Koper aansprakelijk voor de door Verkoper door deze vertraagde aflevering te lijden schade.
13.8 Indien er gerede twijfel bij Verkoper bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de Koper, is Verkoper bevoegd de uitvoering van de Prestatie op te schorten totdat door de Koper zekerheid voor de betaling wordt verschaft, zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en zonder zelf afstand te doen van haar andere rechten uit deze Overeenkomst of de wet. De Koper is aansprakelijk voor de door Verkoper door deze vertraagde aflevering te lijden schade.
 
 
Artikel 14 - Bescherming persoonsgegevens
 
14.1 Onverminderd de wettelijke bepalingen als vermeld in de AVG en andere wettelijke regelingen en bepalingen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens nemen beide Partijen strikte vertrouwelijkheid in acht ten aanzien van de verwerking van de gegevens. Partijen zorgen ervoor dat de verkregen gegevens niet onbevoegd door derden kunnen worden ingezien of in handen van derden terechtkomt. Tevens dragen Partijen zorg voor een naar de stand van de techniek adequate beveiliging van de gegevens. Partijen zullen de gegevens slechts bewaren voor zover dit noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens verkregen zijn. 
14.2 De Verkoper zal persoonsgegevens  alleen  voor  specifieke  doeleinden gebruiken zoals  uitgelegd en vermeld in  de  privacyverklaring.  
14.3 De Verkoper zal zich bij de verwerking van de persoonsgegevens houden aan alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
14.4 De Verkoper zorgt er voor dat zij passende en doeltreffende technische en organisatorische maatregelen treft om de persoonsgegevens die zij verwerkt te beveiligen met name tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde of ongeoorloofde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens). Deze maatregelen zijn passend, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten die hiermee gemoeid zijn alsook met de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen, en zijn er mede op gericht onnodige verzamelingen en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.
 
 
Artikel 15 – Overmacht 
 
15.1 Verkoper is op geen enkele wijze aansprakelijk of verplicht tot het vergoeden van enige vorm van schade, indien en voor zover op haar rustende verplichtingen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.  
15.2 Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen en die de nakoming van de verplichtingen verhinderd zoals bijvoorbeeld brand, overlijden, stakingen, personeelsproblemen, weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, vervoersproblemen, alsmede wanprestatie door toeleveranciers van Verkoper,  en/of internetstoringen, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde zaken en/of diensten en financiële crisis. Gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. 
15.3 Indien er sprake is van een overmachtstoestand is Verkoper gerechtigd de inhoud van de Overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering mogelijk blijft, tenzij de wijziging niet redelijk en billijk is jegens de Koper. Indien het niet mogelijk is de uitvoering van de Overeenkomst te wijzigen, is ieder van beider Partijen gerechtigd de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In geen geval is Verkoper gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. 
15.4 Indien Verkoper ten gevolge van overmacht is verhinderd zijn verbintenissen ten aanzien van een of enkele van zijn Kopers na te komen, maar niet de verbintenissen ten aanzien van alle Kopers, is Verkoper gerechtigd naar eigen keuze te besluiten welke van de verbintenissen en tegenover welke Kopers zij zal nakomen, evenals de volgorde waarin dit zal gebeuren.  
15.5 Indien Verkoper bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.  
 
 
Artikel 16 – Eigendomsvoorbehoud 
 
16.1 Zolang de Koper niet alle vorderingen die Verkoper op Koper heeft, daaronder begrepen daarmee in verband houdende kosten zoals bijvoorbeeld heffingen, douanekosten, bezorgkosten, incassokosten en rente, door Koper volledig zijn betaald of daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt Verkoper zich het volle eigendom voor van de geleverde Prestatie. Pas nadat Koper alle vorderingen die Verkoper op Koper heeft, daaronder begrepen daarmee in verband houdende kosten zoals bijvoorbeeld heffingen, douanekosten, bezorgkosten, incassokosten en rente, door Koper zijn betaald zal het eigendom van de Prestatie, of een deel daarvan, indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen op Koper overgaan. 
16.2 Koper is vóór bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd de Prestatie, of een deel daarvan te gebruiken, te verkopen, af te leveren of anderszins te vervreemden en/of te vermengen c.q. verwerken met andere zaken, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Verkoper en indien de doorverkoop of doorlevering plaatsvindt in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van Koper. Indien doorverkoop door Koper plaats vindt draagt Koper reeds bij het sluiten van de Overeenkomst met Verkoper de vordering(en) over aan Verkoper die Koper door de verkoop op derde(n) verkrijgt.
16.3 Het is Koper voorts niet toegestaan om voor bedoelde eigendomsovergang de Prestatie of een deel daarvan te verpanden of aan derden enig ander recht daarop te verlenen zolang de eigendom niet op Koper is overgegaan.
16.4 Koper is verplicht al hetgeen onder eigendomsvoorbehoud is geleverd zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Verkoper te bewaren en op eigen kosten voldoende te verzekeren tegen diefstal, brand- en waterschade. Koper draagt reeds bij het sluiten van de Overeenkomst alle vorderingen over aan Verkoper die betrekking hebben op voornoemde afgesloten verzekering.
16.5 Verkoper is gerechtigd al hetgeen onder eigendomsvoorbehoud is geleverd, ook indien Koper overgegaan is tot verwerking c.q. vermenging met andere zaken en nog bij Koper aanwezig is, terug te nemen c.q. te vorderen, indien Koper niet voor tijdige betaling van de facturen zorg draagt of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. Koper zal  Verkoper te allen tijde vrije toegang verlenen ter inspectie ervan en/of ter uitoefening van de rechten van Verkoper.
16.6 Indien er gerede twijfel bij Verkoper bestaat omtrent de betalingscapaciteit van Koper, is Verkoper bevoegd de levering van de Prestatie geheel of gedeeltelijk uit te stellen totdat door Koper zekerheid voor de betaling wordt verschaft. Koper is aansprakelijk voor de door Verkoper door deze vertraagde aflevering te lijden schade. 
16.7 Alle kosten die Verkoper maakt en die verband houden met en voortvloeien uit het eigendomsvoorbehoud zullen bij Koper in rekening worden gebracht onverminderd de wettelijke mogelijkheden om de schade, directe en/of indirecte, op Koper te verhalen, alles te vermeerderen met kosten en de wettelijke handelsrente.
16.8 Het risico van beschadiging en/of vermissing van de Prestatie berust bij Verkoper tot het moment van levering aan de Koper. De weigering van acceptatie door de Koper wordt als een levering beschouwd. Dit geldt ook in het geval er geen of nog geen eigendomsoverdracht tot stand is gekomen. 
16.9 Indien de Koper de verplichtingen zoals gesteld in dit artikel niet of niet volledig nakomt, zal zij door dit enkele feit per gebeurtenis aan Verkoper een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete groot € 2.500,-- verschuldigd zijn voor elke overtreding vermeerderd met € 250,-- voor elke Dag dat deze overtreding voortduurt, onverminderd de wettelijke mogelijkheden om de daadwerkelijk geleden schade op Koper te verhalen, alles te vermeerderen met kosten en de wettelijke handelsrente.
 

Artikel 17 – Geheimhouding & intellectuele eigendomsrechten
 
17.1 Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de andere Partij ontvangen en de door verwerking daarvan verkregen resultaten. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst tussen Partijen. 
17.2 Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der Partijen als zodanig is aangeduid alsook waarvan men het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet begrijpen.  
17.3 Verkoper behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor op werken die zij creëert, gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Onder werken moet onder meer, maar niet uitsluitend, worden verstaan: adviezen, (model)contracten, of andere schriftelijke stukken, werkwijzen, methoden, teksten, sjablonen, patronen, tools, productiemiddelen, ideeën, schetsen, modellen, logo´s, en brochures.
17.4 Het is Koper verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper verboden voornoemde werken te (doen) verveelvoudigen, openbaren, exploiteren of aan derden ter beschikking te stellen in de ruimste zin van het woord. 
17.5 Indien een Partij  de verplichting(en) zoals gesteld in dit artikel niet of niet volledig nakomt, zal zij door dit enkele feit per gebeurtenis aan de andere Partij  een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete groot € 2.500,-- (zegge: tweeduizend vijfhonderd) verschuldigd zijn voor elke overtreding vermeerderd met € 250,-- (zegge: tweehonderdvijftig) voor elke Dag dat deze overtreding voortduurt , onverminderd de wettelijke mogelijkheden om de daadwerkelijk geleden schade op de overtredende Partij te verhalen.
 

Artikel 18 – Garantie & reclame
 
18.1 De geleverde Prestatie aan Koper door Verkoper worden voor geacht te voldoen aan hetgeen is overeengekomen, respectievelijk voorgeschreven, behoudens door Koper te leveren tegenbewijs. 
18.2 Bij geringe afwijkingen in eigenschappen als functionaliteit, werking, maat, kwaliteit en kleur wordt de afgeleverde Prestatie geacht aan de Overeenkomst te voldoen.
18.3 Geen enkel recht op reclame bestaat indien de geleverde Prestatie of een deel daarvan, aan omstandigheden zijn blootgesteld die mogelijk de kwaliteit van de Prestatie kan  beïnvloeden of indien de geleverde Prestatie of een deel daarvan anderszins onzorgvuldig of ondeskundig wordt vervoerd, opgeslagen, verpakt, verwerkt, behandeld en/of gebruikt en/of niet wordt gebruikt, vervoerd, opgeslagen, verpakt en/of behandeld conform de specificaties c.q. de instructies van Verkoper.
18.4 Koper is gehouden direct bij de levering van de Prestatie bij ontvangst te controleren of de Prestatie aan de Overeenkomst beantwoordt. 
18.5 Indien het geleverde naar het oordeel van de Koper niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dient Koper daarvan onverwijld, uiterlijk binnen 72 uur schriftelijke mededeling te doen aan Verkoper door het sturen van een e-mail aan klantenservice@sortimo.nl. De mededeling dient een duidelijke en gemotiveerde omschrijving te bevatten van de reclame ondersteunt door beeldmateriaal (foto’s, video’s).  
18.6 Indien Koper niet tijdig reclameert, vloeit er voor Verkoper uit een dergelijke reclame van Koper geen enkele verplichting voort. 
18.7 Ook indien Koper tijdig reclameert, blijft de verplichting van Koper tot betaling en verdere nakoming van de Overeenkomst bestaan. In geen geval kan de Koper aanspraak maken op enige vorm van schadevergoeding.
18.8 Prestaties kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper worden geretourneerd. Retournering van de Prestatie geschiedt voor rekening van Koper. 
18.9 Na ontvangst van de reclame stelt Verkoper zo spoedig mogelijk een onderzoek in naar de gegrondheid daarvan. De Koper dient Verkoper bij dit onderzoek behulpzaam te zijn. 
18.10 In geval van een gerechtvaardigde reclame zal Verkoper de keuze hebben om: 
(i) de Prestatie terug te nemen en te vervangen;
(ii) de Overeenkomst te ontbinden
(iii) een redelijke vermindering van de prijs te crediteren. 
18.11  Verkoper verstrekt uitdrukkelijk geen andere garanties dan gesteld in dit artikel, tenzij deze schriftelijk zijn overeengekomen in de gesloten Overeenkomst tussen Partijen.
 

Artikel 19 – Aansprakelijkheid
 
19.1 Verkoper is in geval van te late, foutieve of ondeugdelijke levering of gebreken van of aan geleverde Prestatie en/of verpakkingen en/of verstrekte adviezen  in geen enkel opzicht aansprakelijk voor de hierdoor veroorzaakte (directe, indirecte, bijkomende, en of gevolg) schade, behoudens voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Verkoper, haar medewerkers, of door haar ingeschakelde hulppersonen. 
19.2 Koper vrijwaart en stelt Verkoper en de door haar ingeschakelde hulppersonen schadeloos betreffende alle aanspraken van Koper en/of derden ter vergoeding van door deze derden geleden schade als gevolg van een door Koper aan deze derden geleverde zaak en/of diensten dat mede bestond uit door Verkoper geleverde Prestatie(s). De schadeloosstelling omvat mede de te maken procedurele en daarmee samenhangende kosten. 
19.3 De Verkoper is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve of onvolledige informatie/aanbevelingen/ adviezen verstrekt aan Koper.
19.4 In het geval dat Verkoper toch aansprakelijk mocht blijken te zijn en voornoemde uitsluiting van aansprakelijkheid niet mocht blijken te gelden, is de contractuele en/of buitencontractuele aansprakelijkheid van Verkoper beperkt tot (in separate en aflopende volgorde): 
het bedrag dat op ingeschakelde derden, hulppersonen kan worden verhaald;
het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Verkoper afgesloten verzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden voor rekening van Verkoper
maximaal het bedrag dat Verkoper voor de Prestatie aan de Koper heeft gefactureerd excl. transportkosten en excl. BTW verminderd met de out-of-pocket kosten ter zake en in geval er sprake is van een duurovereenkomst maximaal het bedrag dat Verkoper gedurende 6 maanden aan Koper kan factureren excl. transportkosten en excl. BTW verminderd met de out-of-pocket kosten ter zake.
19.5 Een eventuele vordering van Koper of derden, op grond waarvan Verkoper aansprakelijk zou kunnen worden gesteld voor de door Verkoper geleverde Prestatie(s)  vervalt door het enkele verloop van twaalf maanden na het ontstaan van die vordering.
19.6 Het bepaalde in dit artikel geldt mede ten gunste van medewerkers in dienst van Verkoper en van alle (rechts)personen waarvan Verkoper zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient en ten gunste van het concern waarvan zij deel uitmaakt. 
 
 
Artikel 20 - Overige bepalingen 
 
20.1 Verkoper is gerechtigd alle rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst, aan derden over te dragen. Koper verklaart zich hiermee uitdrukkelijk akkoord. 
20.2 Indien de onderneming van Koper of een deel daarvan om welke reden dan ook, op welke wijze dan ook, en in welke vorm dan ook, wordt voortgezet in of samengebracht met een andere onderneming, dan ontstaat er voor wat betreft de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst met Verkoper een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de oorspronkelijke Koper en de opvolgende onderneming. 
20.3 Indien de Overeenkomst wordt aangegaan met twee of meer Kopers zijn zij ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming daarvan.
20.4 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geheel of ten dele nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, of anderszins ongeldig blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen. 
20.5 Op alle onder deze Algemene Voorwaarden gesloten Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden is verbindend en prevaleert boven vertalingen daarvan. 
20.6 Geschillen, waaronder mede begrepen die welke slechts door een Partij als zodanig worden beschouwd, welke voortvloeien uit of verband houden met (de uitvoering) van deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en/of met de hieruit voorvloeiende of hiermee samenhangende overeenkomsten, alsmede overige rechtshandelingen,  zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Verkoper gevestigd is tenzij door regels van dwingend recht anderszins wordt bepaald.
 
Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24402655 d.d. 12 mei 2020.
Bijlage 1 Modelformulier Herroeping in geval van Consumentenkoop
 
 
Aanvullende Algemene Voorwaarden voor mySortimo graphics
Aanvullende Algemene Voorwaarden voormySortimo graphics
172 KB
Voorwaarden Sortimo International GmbH
Terms of purchase (EN)
166 KB
Cancellation instructions (EN)
117 KB
Customer Information (EN)
114 KB